İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları

 

Tat Gıda Sanayi A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi

Çalışma Esasları

 

  1. Kuruluş

Tat Gıda’nın Mart/2016 gerçekleştirilen Yönetim Gözden Geçirme toplantısında, iklim değişikliğini de kapsayan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik stratejisinin, politikasının ve uygulamalarının geliştirilmesi, takip edilmesi, denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla iş bu esaslar dahilinde verilen yetki ve görevleri uygulamak ve Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür’e (CEO) tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

 

  1. Amaç ve Kapsam 

Tat Gıda’da yürütülmekte olan kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmek, bu uygulamaların şirket çapında benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve takip etmek amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görev, yetki ve çalışma usul ile esaslarını belirlemektir..

 

  1. Görev ve Sorumluluklar 

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görevleri; 

CEO’ya önerilmek üzere Tat Gıda’nın sürdürülebilirlik strateji ve politikasının hazırlanmasını sağlamak, 

olarak hazırlanmış Çevre Yönetim Sistemini, Çevre Boyutları Ve Etki Değerlendirmesini, Amaç ve hedefleri sonuçlandırmak, 

- Tat Gıda’nın sürdürülebilirlikle ilgili mevcut süreç, uygulama ve projelerini izlemek, gerekli denetimlerin yapıldığını takip etmek, performans ölçümü amaçlı hedefler koymak ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve bilginin CEO’ya raporlanmasını sağlamak, 

- Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmelerin takibini yapmak ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu’na mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunmak, 

- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Tat Gıda’nın tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu sağlamak, 

- Gıda’nın ürünlerinin iklim değişikliğini de kapsayan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve  etki boyutlarının belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt altına alınması, denetimi, raporlanması ve kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin  gözden geçirmelerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini saglamak ve Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olan konularda CEO’ya  önerilerde bulunmak.

 

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu’na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

 

  1. Komite Yapısı ve Üyelik Kriterleri

 

- Sürdürülebilirlik Komitesi dört üyeden oluşur. Komite başkanı Üretim Genel Müdür Yardımcısıdır. 

- Sürdürülebilirlik Komitesi, Komite’ye başkanlık eden Üretim Genel Müdür Yardımcısı tarafından temsil edilir. 

- Komite üyeleri İnsan Kaynakları Direktörü, İç Denetim Yöneticisi, Ürün Geliştirme ve Kalite Güvence Grup Yöneticisinden oluşur. Gerekli görüldüğünde Komite üyesi olmayan uzman kişilere komitede yer verilebilir. 

- Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür’e raporlama yapmakla yükümlüdür. 

- Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder. 

- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek CEO tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. 

- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman

görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

 

  1. Alt Çalışma Grupları

 - Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

 

6. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları 

- Komite en az üç ayda bir olmak üzere kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. 

- Toplantı gündemi Komite Başkanı tarafından hazırlanır ancak üyeler çoğunluk kararıyla ek gündem maddeleri ekleyebilir. 

- Komitenin kararları CEO’ya tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur. 

- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda CEO’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. 

- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde komite başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. 

- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. 

 

  1. Raporlama Prosedürleri 

- Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir. 

- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir: 

  • Toplantının yeri ve zamanı
  • Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
  • Alınan kararlar 

- Komitenin gerekli gördüğü kararlar CEO’ya sunulur. 

- Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Ürün Geliştirme Kalite Grup Yöneticisi sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine ve onayına sunulduktan sonra arşivlenir.

 

  1. Yürürlük 

Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

 

adInteractive